Korup Motion


Vedtægter for Korup Motion

§ 1. Foreningens navn er Korup-Motion, Korup Idrætsforening med hjemsted i Korup, Odense Kommune.


§ 2. Formål:
Afdelingens formål er at samle løbeinteresserede, herunder også børn og unge under 25 år, til ved motion og kammeratligt samvær at varetage fælles interesser inden for de af foreningen til enhver tid afstukne rammer.


§ 3. Medlemsskab:
Der optages såvel aktive som passive medlemmer i afdelingen. Ind- og udmeldelse sker skriftligt til kassereren eller dennes stedfortræder.
Et medlem med over 3 måneders kontingentrestance kan af bestyrelsen udelukkes af afdelingen. Udelukkelsen kan først hæves, når det skyldige kontingent er indbetalt.

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil, dog først efter at det pågældende medlem har haft lejlighed til at fremføre sit forsvar. Et udelukket medlem kan få sin sag taget op på første ordinære generalforsamling. Indtil da er vedkommende at betragte som udelukket.

§ 4. Bestyrelsen:
Bestyrelsen, som består af formand, kasserer og sekretær samt det antal bestyrelsesmedlemmer, afdelingen har behov for, vælges på den ordinære generalforsamling af afdelingens stemmeberettigede medlemmer og således, at begge interessegrupper er repræsenteret.

Formand og kasserer skal være myndige.
Bestyrelsesmedlemmer vælges normalt for 2 år. Formand og kasserer er ikke på valg samme år. Af øvrige bestyrelsesmedlemmer er det halve antal på valg i lige årstal og de øvrige i ulige årstal. Der vælges 2 suppleanter for et år. Bestyrelsen skal føre protokol over generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og vigtige begivenheder inden for afdelingen. Bestyrelsen holder møde efter behov.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Afgørelser af sager, der behandles på mødet, træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen leder det sportslige arbejde indenfor området. Bestyrelsen har ret og pligt til at administrere efter det godkendte budget, men større udgifter udover de i budgettet fastlagte bør godkendes af hovedbestyrelsen for Korup Idrætsforening af 1941 .

Bestyrelsen kan nedsætte de udvalg, afdelingen har behov for. Udvalgene vælges normalt for et år.
Bestyrelsen er - når særlige forhold taler herfor - berettiget til at meddele medlemmer helt eller delvis kontingentfrihed.


§ 5. Regnskab og kontingent:
Regnskabsåret er kalenderåret.

I afdelingens kasse indgår kontingenter fra afdelingens medlemmer samt evt. kommunale tilskud. Afdelingens bestyrelse fastsætter kontingentet. 
Opstår der vanskeligheder indenfor afdelingen kan bestyrelsen rette henvendelse til hovedbestyrelsen for Korup Idrætsforening at 1941 og bede den medvirke til løsning af vanskelighederne.
Afdelingen fører regnskab over alle indtægter og udgifter, og regnskabet skal forsynes med revisorpåtegning af de jvf. § 6 valgte revisorer.

Regnskabet skal mangfoldiggøres og forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

 

§ 5a. Tegning

Foreningen tegnes af formand og kasserer, eller af et flertal af bestyrelsesmedlemmer.

 

§ 6. Revision:
Til at varetage revision af regnskaberne vælges på den ordinære generalforsamling to revisorer, der sammen gennemgår og reviderer afdelingens regnskab.
Revisorerne vælges for en periode af 2 år. Der vælges 1 revisorsuppleant. Suppleanten vælges for 1 år.


§ 7. Generalforsamling og afstemning:
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle afdelingens anliggender. Afdelingens ordinære generalforsamling afholdes hvert år i årets første kvartal.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst en uges varsel ved bekendtgørelse til medlemmerne. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte medlemstal, dog undtaget i de §9 og 10 nævnte tilfælde.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 døgn før generalforsamlingen.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Stemmeret har alle aktive medlemmer, der er fyldt 15 år, som ikke er i kontingentrestance og som har været medlem af foreningen en måned før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne og afstemningsmetoderne. Skriftlig afstemning skal finde sted, når blot et medlem ønsker/kræver det.

Den ordinære generalforsamling skal på sin dagsorden have følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af protokolfører (kan varetages at foreningens sekretær). 
  3. Formandens beretning.
  4. Plan for det kommende år. 
  5. Forelæggelse af regnskab.
  6. Budget for det kommende år.
  7. Indkomne forslag.
  8. Valg af bestyrelse, jvf. § 5.
  9. Valg af revisorer, jvf. § 6.
  10. Eventuelt.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen med 1 uges varsel og skal indkaldes, når 30 stemmeberettigede medlemmer eller 1/10 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter ønsker herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at ønsker herom – ledsaget af motiveret dagsorden er modtaget af formanden.

§ 9. Lovændringer:
Forandring af disse vedtægter kan, såfremt det er anført på dagsordenen, ske på en generalforsamling, når mindst ¼ af afdelingens stemmeberettigede medlemmer er til stede og når mindst ¼ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådan flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanlig varsel indkalde en ny generalforsamling. Hvis også ¼ af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

§ 10. Opløsning af afdelingen:
Beslutning om afdelingens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dens beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af afdelingens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves at mindst 1/4 af de fremmødte stemmer herfor. Opnås et sådan flertal ikke på en beslutningsdygtig generalforsamling, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, dog uden hensyn til de mødte stemmeberettigedes antal.

Et eventuelt overskud ved afdelingens opløsning skal tilfalde idrætsformål i Korupområdet.

Lovene er vedtaget på generalforsamlingen den 18. marts 1987.
Ændringer af lovene er foretaget på ekstraordinær generalforsamling den 16. juni 1988 samt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 1995, samt på ordinær generalforsamling den 6. marts 2002, samt på ekstraordinær generalforsamling den 10 juni 2002, samt på ordinær generalforsamling den 29.februar 2012.